Prix Irene

O Prix Irene

Okolnosti a pravidla udělování Prix Irene:

Prix Irene (cena Irene Bloomfield) je pravidelně udělována jedincům jakožto ocenění činnosti, která prospívá tvorbě míru mezi lidskými skupinami. Laureáta volí tajnou volbou a cenu uděluje „Výbor pro péči o Prix Irene“, zkráceně „Výbor pro Prix Irene“. Cena se uděluje za činnost nebo dílo v oblasti společenského života a soužití, publicistiky, literatury či umění obecně, teologie či vědy. Udělení ceny bývá spojeno se seminářem, případně konferencí.

Poslání Prix Irene:

Posláním Prix Irene je opakovaně podporovat tvorbu míru (a prevenci nepřátelství) mezi lidskými skupinami, které se vzájemně liší a jejichž odlišnost pro ně může být zdrojem neporozumění či agrese. (Mohou to být skupiny etnické, náboženské, sociální apod.) Prix Irene má připomínat myšlenky a snahu Irene Bloomfield, která tvorbě míru (mezi lidskými skupinami i v lidských duších) věnovala své životní úsilí, která i v Praze vychovala skupinu svých žáků a ojedinělým způsobem prospěla při terapii následků holocaustu.

Historie a smysl Prix Irene:

Prix Irene vznikla r. 2003 jakožto samostatný projekt zastřešený občanským sdružením Tolerance a občanská společnost (založeným v r. 1992). Avšak ještě předtím, v r. 1994, se v rámci Tolerance skupina psychoterapeutů, potomků těch, kdo přežili holocaust, začala scházet k sebezkušenostní a tréninkové práci ve skupině a svůj projekt nazvala Rodiny po Holocaustu. Tento tým pak od r. 1995 Irene Bloomfield vzdělávala a vedla, až do r. 2001. Po její smrti její žáci svůj projekt přejmenovali na Rafael Centrum, podle Rafael Centra, které Irene Bloomfield iniciovala a vedla v Londýně, a spolu s tím založili i Prix Irene (v r. 2003).

V roce 2008 kolegium občanského sdružení Tolerance a občanská společnost rozhodlo o osamostatnění projektu Prix Irene. Vzniklo nové občanské sdružení Výbor pro péči o Prix Irene, na jehož konto byly převedeny prostředky, vzniklé z původního odkazu Irene Bloomfield (zmenšené o výdaje spojené s dosud udělenými cenami). Občanské sdružení VÝBOR PRO PÉČI O PRIX IRENE tedy skrze udělování ceny, výběr laureátů a vzdělávací činnost udržuje a připomíná duchovní dědictví Irene Bloomfield.

Psychoterapeuti, které Irene Bloomfield vycvičila, v r. 2006 také založili občanské sdružení RAFAEL INSTITUT, které mimo jiné nabízí výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu. V rámci Rafael Institutu dále funguje též RAFAEL CENTRUM, jež pokračuje v poskytování psychoterapie pro generace po holocaustu.

Všecky tyto tři právní subjekty, na nichž se následovníci Irene Bloomfield podílejí, jsou si blízké svým posláním i hodnotami, a přirozeně tak spolupracují.

Hodnoty a poslání Prix Irene:

- kultivovat lidské vztahy, zejména vztahy mezi lidskými skupinami, a léčit traumata vzniklá organizovaným násilím
- umět přijímat lidskou odlišnost včetně odlišnosti skupinové
- v posttraumatické situaci léčit příznaky poruchy a zejména podporovat posttraumatický růst
- špatnou situaci přetvářet v dobrou, usilovat o prevenci zla
- nepropadat fascinaci zlem, ale udržet si duševní zdraví, psychiku odolnou a chování podle principu nenásilí
- vyvarovat se chyb při laickém napravování světa a jednat na základě profesionality.

Prostředky Prix Irene:

Prostředky na udělování ceny a na průvodní seminář či konferenci byly původně čerpány z dědictví, které Irene Bloomfield ve prospěch svých žáků ustavila; Prix Irene tak má vyjadřovat také vstřícnost vůči většinové společnosti ze strany skupiny židovských psychoterapeutů, kteří s tímto záměrem Výbor pro Prix Irene původně založili. Nyní se na práci ve Výboru pro Prix Irene podílejí i další osobnosti, občané požívající úcty veřejnosti.

V posledních dvou letech, po vyčerpání původního zdroje, jsou udělení ceny a průvodní seminář nebo konference umožňovány již pouze sponsoringem a získáváním grantů.